Villkor

Artikel 1 – Definitioner
1. Techweise B.V., belägen på Fascinatio Boulevard 522, 2909 VA i Capelle aan den IJssel med handelskammarnummer 92156894, betecknas som säljare i dessa allmänna villkor.
2. Säljarens motpart betecknas i dessa allmänna villkor som köpare.
3. Parterna är säljare och köpare tillsammans.
4. Avtalet innebär köpeavtalet mellan parterna.

Artikel 2 – Tillämpning av allmänna villkor
1. Dessa villkor gäller för alla offerter, erbjudanden, avtal och leveranser av tjänster eller varor av eller på uppdrag av säljaren.
2. Avvikelse från dessa villkor är endast möjlig om detta uttryckligen skriftligen överenskommits mellan parterna.

Artikel 3 – Betalning
1. Hela köpeskillingen betalas alltid direkt i webshopen. I vissa fall krävs handpenning för bokningar. I så fall får köparen bevis på reservationen och förskottsbetalning.
2. Om köparen inte betalar i tid är denne i försummelse. Om köparen kvarstår i försummelse har säljaren rätt att avbryta sina skyldigheter tills köparen har fullgjort sin betalningsskyldighet.
3. Om köparen förblir i försumlighet, kommer säljaren att gå vidare till inkasso. Kostnaderna för denna insamling kommer att stå för köparen. Dessa inkassokostnader beräknas på grundval av förordningen om ersättning för utomrättsliga inkassokostnader.
4. Vid likvidation, konkurs, kvarstad eller betalningsinställelse för köparen förfaller säljarens fordringar på köparen omedelbart till betalning.
5. Om köparen vägrar att medverka vid utförandet av beställningen av säljaren, är han fortfarande skyldig att betala det avtalade priset till säljaren.

Artikel 4 – Erbjudanden, offerter och pris
1. Erbjudanden är utan förpliktelser, såvida inte acceptvillkor anges i erbjudandet. Om erbjudandet inte accepteras inom den angivna perioden upphör erbjudandet att gälla.
2. Leveranstider i offerter är vägledande och berättigar inte köparen till uppsägning eller ersättning om de överskrids, om inte parterna uttryckligen skriftligen har kommit överens om annat.
3. Techweise förbehåller sig rätten att justera priserna när som helst. Köpesummor kommer inte att återbetalas efter mottagande av betalning på grund av att varan för närvarande är billigare. 

Artikel 5 – Ångerrätt
1. Konsumenten har rätt att ångra avtalet inom 14 dagar efter mottagandet av beställningen utan att ange skäl (ångerrätt). Perioden börjar från det ögonblick då (hela) beställningen tas emot av konsumenten.
2. Konsumenten har 14 dagar på sig att ångra beställningen och registrera returen. Konsumenten har då 14 dagar på sig att returnera produkten. 
3. Efter mottagandet av returen har Techweise B.V. 14 dagar att återbetala beställningsbeloppet (standard inklusive fraktkostnader). 
4. Det finns ingen ångerrätt om produkterna är skräddarsydda enligt hans specifikationer eller har kort hållbarhet.
5. Konsumenten kan använda en ångerblankett från säljaren. Säljaren är skyldig att omedelbart efter köparens begäran göra detta tillgängligt för köparen.
6. Under betänketiden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt kommer han att returnera den oanvända och oskadade produkten med alla medföljande tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i original fraktförpackning till säljaren, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahålls av företagaren.

Artikel 6 – Ändringar av avtalet
1. Om det under avtalets genomförande visar sig att det är nödvändigt att ändra eller komplettera det arbete som ska utföras för ett korrekt utförande av uppdraget, kommer parterna i tid och i ömsesidigt samråd att anpassa avtalet därefter.
2. Om parterna kommer överens om att avtalet ska ändras eller kompletteras kan tidpunkten för genomförandets slutförande påverkas. Säljaren kommer att informera köparen om detta så snart som möjligt.
3. Om ändringen eller tillägget till avtalet får ekonomiska och/eller kvalitativa konsekvenser kommer säljaren att meddela köparen detta skriftligen i förväg.
4. Om parterna kommit överens om ett fast pris, kommer säljaren att ange i vilken utsträckning ändringen eller tillägget till avtalet kommer att medföra att detta pris överskrids.
5. Utan hinder av vad som sägs i tredje stycket i denna artikel kan säljaren inte ta ut merkostnader om ändringen eller tillägget är en följd av omständigheter som kan hänföras till honom.

Artikel 7 – Leverans och överföring av risk
1. Så snart den köpta varan mottagits av köparen övergår risken från säljare till köpare.

Artikel 8 – Forskning och klagomål
1. Köparen är skyldig att besiktiga den levererade varan vid leveranstillfället, men i alla fall inom så kort tid som möjligt. Köparen ska undersöka om kvalitet och kvantitet på den levererade varan överensstämmer med vad parterna kommit överens om, eller åtminstone att kvalitet och kvantitet uppfyller de krav som gäller i normal (handels)trafik.
2. Klagomål angående skada, brist eller förlust av levererad vara ska lämnas till säljaren skriftligen av köparen inom 10 arbetsdagar efter dagen för leverans av varan.
3. Om reklamationen förklaras välgrundad inom utsatt tid har säljaren rätt att antingen reparera eller omleverera, eller att avstå från leverans och skicka till köparen en kreditnota för den delen av köpeskillingen.
4. Mindre och/eller branschstandardavvikelser och skillnader i kvalitet, kvantitet, storlek eller finish kan inte hållas mot säljaren.
5. Klagomål gällande en specifik produkt påverkar inte andra produkter eller delar som hör till samma avtal.
6. Efter att varorna har behandlats av köparen kommer inga fler reklamationer att accepteras.

Artikel 9 – Prover och modeller
1. Om prov eller modell har visats eller lämnats till köparen, förutsätts det ha lämnats endast som en indikation utan att varan som ska levereras behöver motsvara den. Detta är annorlunda om parterna uttryckligen har kommit överens om att varan som ska levereras ska motsvara detta.
2. Vid avtal om fast egendom förutsätts även omnämnande av ytan eller andra mått och anvisningar vara avsedda endast som upplysning, utan att den egendom som ska levereras behöver motsvara detta.

Artikel 10 – Leverans
1. Leverans sker 'från fabrik/butik/lager'. Det betyder att alla kostnader är för köparen.
2. Köparen är skyldig att köpa varan vid den tidpunkt som säljaren överlämnar den till honom eller låter den levererad till sig, eller vid den tidpunkt då dessa varor ställs till honom till förfogande enligt avtalet.
3. Om köparen vägrar att ta emot leverans eller är vårdslös med att lämna uppgifter eller instruktioner som är nödvändiga för leverans, har säljaren rätt att förvara varan på köparens bekostnad och risk.
4. Om varan levereras har säljaren rätt att debitera eventuella leveranskostnader.
5. Om säljaren behöver information från köparen för avtalets fullgörande, börjar leveranstiden efter att köparen gjort denna information tillgänglig för säljaren.
6. En leveranstid som anges av säljaren är vägledande. Detta är aldrig en dödlig term. Om löptiden överskrids ska köparen lämna säljaren skriftligt meddelande om försummelse.
7. Säljaren har rätt att leverera varan i delar, om inte parterna skriftligen har kommit överens om annat eller delleverans inte har något självständigt värde. Om leverans sker i delar har säljaren rätt att fakturera dessa delar separat.

Artikel 11 – Force majeure
1. Om säljaren inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet, inte kan fullgöra dem i tid eller inte riktigt kan fullgöra dem på grund av force majeure, ansvarar han inte för skada som åsamkats köparen.
2. Med force majeure avses i vart fall varje omständighet som säljaren inte kunde ta hänsyn till vid avtalets ingående och till följd av vilken normal fullgörande av avtalet inte rimligen kan förväntas av köparen, såsom sjukdom, krig eller krigsfara, inbördeskrig och upplopp, krigshandlingar, sabotage, terrorism, energistörningar, översvämning, jordbävning, brand, företagsockupation, strejker, utslagning av arbetare, ändrade statliga åtgärder, transportsvårigheter och andra störningar i säljarens verksamhet .
3. Parterna förstår vidare force majeure som den omständigheten att leveransföretag som säljaren är beroende av för avtalets genomförande inte uppfyller de avtalsenliga förpliktelserna gentemot säljaren, om inte säljaren kan klandras för detta.
4. Om en situation som avses ovan inträffar till följd av att säljaren inte kan fullgöra sina skyldigheter gentemot köparen, kommer dessa skyldigheter att upphävas så länge som säljaren inte kan fullgöra sina skyldigheter. Har den situation som avses i föregående mening varat i 30 kalenderdagar, har parterna rätt att skriftligen säga upp avtalet helt eller delvis.
5. Om force majeure pågår i mer än tre månader har köparen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Upplösning är endast möjlig genom rekommenderat brev.

Artikel 12 – Överlåtelse av rättigheter
1. En parts rättigheter enligt detta avtal får inte överlåtas utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten. Denna bestämmelse gäller som en klausul med förmögenhetsrättslig verkan som avses i artikel 3:83 andra stycket i den nederländska civillagen.

Artikel 13 – Äganderättsförbehåll och retentionsrätt
1. De varor som finns i säljarens lokaler samt levererade varor och delar förblir säljarens egendom tills köparen har betalat hela det avtalade priset. Tills dess kan säljaren åberopa sitt äganderättsförbehåll och ta tillbaka varan.
2. Om de överenskomna belopp som ska betalas i förskott inte betalas eller inte betalas i tid, har säljaren rätt att avbryta arbetet tills avtalad del har betalats. Det finns då en borgenärs fallissemang. I så fall kan en försenad leverans inte ställas säljaren till last.
3. Säljaren har inte rätt att pantsätta eller på annat sätt belägga de föremål som faller under hans äganderättsförbehåll.
4. Säljaren förbinder sig att försäkra de varor som levererats till köparen under äganderättsförbehåll och att hålla dem försäkrade mot brand, explosion och vattenskador samt mot stöld samt att på första begäran ställa försäkringen till förfogande för besiktning.
5. Om varor ännu inte har levererats, men avtalad förskottsbetalning eller pris inte har betalats enligt överenskommelse, har säljaren retentionsrätt. Varan kommer då inte att levereras förrän köparen har betalat fullt ut och enligt överenskommelse.
6. Vid likvidation, insolvens eller betalningsinställelse för köparen förfaller köparens förpliktelser omedelbart till betalning.

Artikel 14 – Ansvar
1. Eventuellt ansvar för skada som härrör från eller har samband med fullgörandet av ett avtal är alltid begränsat till det belopp som i det aktuella fallet utbetalas av den eller de tecknade ansvarsförsäkringarna. Detta belopp höjs med beloppet för självrisk enligt relevant försäkring.
2. Säljarens ansvar för skada till följd av uppsåt eller avsiktlig hänsynslöshet från säljarens eller dennes ledande underordnade sida är inte uteslutet.

Artikel 15 – Skyldighet att klaga
1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren. De klant dient de klacht kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar info@techweise.com . Waneer dit niet leidt tot een oplossing, is het mogelijk voor de klant om het geschil te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.
2. Från och med den 15 februari 2016 kommer konsumenter i EU även att kunna registrera klagomål via EU-kommissionens ODR-plattform. Denna ODR-plattform finns på http://ec.europa.eu/odr . Om ditt klagomål ännu inte behandlas någon annanstans, är du fri att lämna in ditt klagomål via EU-plattformen.
3. Om ett reklamation är berättigat är säljaren skyldig att reparera varan och vid behov byta ut den.

Artikel 16 – Garantier
1. Om garantier ingår i avtalet gäller följande. Säljaren garanterar att det sålda föremålet överensstämmer med avtalet, att det kommer att fungera felfritt och att det är lämpligt för den användning som köparen avser att göra av den. Denna garanti gäller under en period av två kalenderår efter mottagandet av den sålda varan av köparen.
2. Den avsedda garantin tjänar till att skapa en riskfördelning mellan säljaren och köparen på ett sådant sätt att konsekvenserna av ett garantibrott alltid helt sker på säljarens bekostnad och risk och att säljaren aldrig kan hållas ansvarig. för brott mot en garanti med stöd av artikel 6:75 i den nederländska civillagen. Bestämmelserna i föregående mening gäller även om intrånget var känd för köparen eller kunde ha blivit känt genom att göra undersökningar.
3. Ovannämnda garanti gäller inte om defekten uppstått till följd av felaktig eller felaktig användning eller om - utan tillstånd - köparen eller tredje part har gjort eller försökt göra ändringar eller använt den köpta varan för ändamål för vilka den inte var avsett.
4. Om garantin som tillhandahålls av säljaren avser en vara som producerats av en tredje part, är garantin begränsad till den garanti som tillhandahålls av den tillverkaren.

Artikel 17 – Immateriella rättigheter
1. Techweise B.V. behåller alla immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt, ritnings- och modellrätt etc.) på alla produkter, mönster, ritningar, skrifter, bärare med data eller annan information, citat, bilder, skisser, modeller, modeller, etc., om inte parterna skriftligen har kommit överens om annat.
2. Kunden får inte använda nämnda immateriella rättigheter utan föregående skriftligt tillstånd Techweise B.V. (låt kopiera den), visa den för tredje part och/eller göra den tillgänglig eller använda den på annat sätt.

Artikel 18 – Ändringar av allmänna villkor
1. Techweise B.V. har rätt att ändra eller komplettera dessa allmänna villkor.
2. Ändringar av mindre betydelse kan göras när som helst.
3. Större väsentliga förändringar kommer att ske Techweise B.V. diskutera så mycket som möjligt med kunden i förväg.
4. Konsumenter har rätt att häva avtalet vid väsentlig ändring av de allmänna villkoren.

Artikel 19 – Tillämplig lag och behörig domstol
1. Nederländsk lag gäller exklusivt för alla avtal mellan parterna.
2. Den holländska domstolen i distriktet där Techweise B.V. är etablerad har exklusiv jurisdiktion att pröva eventuella tvister mellan parter, om inte lagen föreskriver annat.
3. Tillämpligheten av Wiens köpkonvention är utesluten.
4. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor anses orimligt betungande i rättsliga förfaranden, kommer de övriga bestämmelserna att förbli i full kraft.