Artikel 1 – Definitioner
1. Techweise, en del av YINK: etablerat på 1e Blekerhof 6, 3011CJ i Rotterdam med handelskammarnummer 74526081, hänvisas till som säljare i dessa allmänna villkor.
2. Säljarens andra part betecknas som köpare i dessa allmänna villkor.
3. Parter är säljare och köpare tillsammans.
4. Med avtalet avses köpeavtalet mellan parterna.

Artikel 2 – Tillämpning av allmänna villkor
1. Dessa villkor gäller för alla offerter, erbjudanden, avtal och leveranser av tjänster eller varor av eller på uppdrag av säljaren.
2. Avvikelse från dessa villkor är endast möjlig om detta uttryckligen och skriftligen överenskommits mellan parterna.

Artikel 3 – Betalning
1. Hela köpeskillingen betalas alltid direkt i webshopen. I vissa fall förväntas en deposition för bokningar. I så fall får köparen bevis på reservationen och förskottsbetalningen.
2. Om köparen inte betalar i tid är han i försummelse. Om köparen kvarstår i försummelse har säljaren rätt att avbryta sina skyldigheter tills köparen fullgjort sin betalningsskyldighet.
3. Om köparen kvarstår i fallissemang, kommer säljaren att gå vidare till inkasso. Kostnaderna för sådan insamling ska stå för köparen. Dessa inkassokostnader beräknas på grundval av förordningen om ersättning för utomrättsliga inkassokostnader.
4. Vid likvidation, konkurs, kvarstad eller betalningsinställelse av köparen förfaller säljarens fordringar mot köparen omedelbart till betalning.
5. Om köparen vägrar att medverka vid utförandet av uppdraget av säljaren, är han ändå skyldig att betala det avtalade priset till säljaren.

Artikel 4 – Erbjudanden, offerter och pris
1. Erbjudanden är utan förpliktelser, såvida inte acceptvillkor anges i erbjudandet. Om erbjudandet inte accepteras inom den perioden upphör erbjudandet att gälla.
2. Leveranstider i offerter är vägledande och berättigar vid överskridande inte köparen till upplösning eller ersättning, om inte parterna uttryckligen skriftligen kommit överens om annat.
3. Erbjudanden och offerter gäller inte automatiskt för återkommande beställningar. Parterna måste komma överens om detta uttryckligen och skriftligen.
4. Det pris som anges på offerter, offerter och fakturor utgörs av köpeskillingen inklusive förfallen mervärdesskatt och eventuella andra statliga avgifter.

Artikel 5 – Ångerrätt
1. Konsumenten har rätt att lösa avtalet inom 14 dagar efter mottagandet av beställningen utan att ange någon anledning (ångerrätt). Perioden börjar löpa från det att (hela) beställningen tas emot av konsumenten.
2. Konsumenten har 14 dagar på sig att ångra beställningen och registrera returen. Därefter har konsumenten 14 dagar på sig att returnera produkten. 
3. Efter mottagandet av returen har YINK 14 dagar på sig att återbetala beställningsbeloppet (standard inklusive fraktkostnader). 
4. Det finns ingen ångerrätt om produkterna är specialtillverkade enligt dess specifikationer eller har kort hållbarhet.
5. Konsumenten kan använda en ångerblankett från säljaren. Säljaren är skyldig att omedelbart efter köparens begäran göra detta tillgängligt för köparen.
6. Under ångerfristen kommer konsumenten att behandla produkten och förpackningen med omsorg. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt kommer han att returnera den oanvända och oskadade produkten med alla medföljande tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i original fraktförpackning till säljaren, i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.

Artikel 6 – Ändring av avtalet
1. Om det under avtalets verkställande visar sig att det för ett korrekt utförande av uppdraget är nödvändigt att ändra eller komplettera det arbete som ska utföras, kommer parterna att anpassa avtalet i enlighet därmed i tid och i ömsesidigt samråd.
2. Om parterna kommer överens om att avtalet kommer att ändras eller kompletteras, kan tidpunkten för fullgörandet av prestationen påverkas av detta. Säljaren kommer att informera köparen om detta så snart som möjligt.
3. Om ändringen eller tillägget till avtalet får ekonomiska och/eller kvalitativa konsekvenser kommer säljaren att i förväg skriftligen informera köparen om detta.
4. Om parterna har kommit överens om ett fast pris, kommer säljaren att ange i vilken utsträckning ändringen eller tillägget till avtalet kommer att medföra att detta pris överskrids.
5. I motsats till vad som föreskrivs i tredje stycket i denna artikel kan säljaren inte ta ut merkostnader om ändringen eller tillägget är en följd av omständigheter som kan hänföras till honom.

Artikel 7 – Leverans och risköverföring
1. Så snart den köpta varan mottagits av köparen övergår risken från säljaren till köparen.

Artikel 8 – Forskning och klagomål
1. Köparen är skyldig att besiktiga eller låta besiktiga den levererade varan vid leveranstillfället, men i alla fall inom kortast möjliga tid. Därvid bör köparen pröva om kvaliteten och kvantiteten på de levererade varorna överensstämmer med vad parterna har kommit överens om, eller åtminstone att kvaliteten och kvantiteten uppfyller de krav som gäller för dem i normal (handels)trafik.
2. Klagomål angående skada, brist eller förlust av levererad vara ska lämnas till säljaren skriftligen inom 10 arbetsdagar efter dagen för leverans av varan.
3. Om reklamationen förklaras välgrundad inom utsatt tid, har säljaren rätt att antingen reparera eller leverera på nytt, eller att avstå från leverans och skicka till köparen en kreditnota för den delen av köpeskillingen.
4. Mindre och/eller standardavvikelser inom branschen och skillnader i kvalitet, kvantitet, storlek eller finish kan inte hållas mot säljaren.
5. Klagomål avseende en viss produkt berör inte andra produkter eller delar som hör till samma avtal.
6. Reklamationer accepteras inte längre efter att varorna har behandlats hos köparen.

Artikel 9 – Prover och modeller
1. Om prov eller modell har visats eller lämnats till köparen, förutsätts det ha lämnats endast som en indikation, utan att den vara som ska levereras behöver överensstämma med det. Detta är annorlunda om parterna uttryckligen har kommit överens om att varan som ska levereras motsvarar den.
2. Vid avtal som avser fast egendom förutsätts även angivelse av yta eller andra mått och anvisningar vara avsedda endast som en indikation, utan att den vara som ska levereras behöver motsvara detta.

Artikel 10 – Leverans
1. Leverans sker 'från fabrik/butik/lager'. Det betyder att alla kostnader är för köparen.
2. Köparen är skyldig att ta emot varan vid den tidpunkt då säljaren levererar den eller låter leverera den till sig, eller vid den tidpunkt då dessa varor ställs till honom till förfogande enligt avtalet.
3. Om köparen vägrar att ta emot leverans eller är vårdslös med att lämna uppgifter eller instruktioner som behövs för leveransen har säljaren rätt att förvara varan på köparens bekostnad och risk.
4. Om varan levereras har säljaren rätt att debitera eventuella leveranskostnader.
5. Om säljaren kräver information från köparen för fullgörande av avtalet, börjar leveranstiden efter att köparen gjort denna information tillgänglig för säljaren.
6. En leveranstid som anges av säljaren är vägledande. Detta är aldrig en deadline. Om löptiden överskrids ska köparen lämna säljaren skriftligt meddelande om försummelse.
7. Säljaren har rätt att leverera varan i delar, om inte parterna skriftligen har kommit överens om annat eller delleveransen inte har något självständigt värde. Vid leverans i delar äger säljaren rätt att fakturera dessa delar separat.

Artikel 11 – Force majeure
1. Om säljaren på grund av force majeure inte kan, inte i rätt tid eller inte riktigt fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet, är han inte ansvarig för skada som åsamkats köparen.
2. Med force majeure förstås i vart fall av parterna varje omständighet som säljaren inte kunnat ta hänsyn till vid avtalets ingående och till följd av vilken avtalets normala fullgörande inte rimligen kan förväntas av köparen. , såsom sjukdom, krig eller krigsfara, till exempel inbördeskrig och upplopp, krigshandlingar, sabotage, terrorism, strömavbrott, översvämningar, jordbävningar, bränder, industriell ockupation, strejker, utslagning av arbetare, ändrade statliga åtgärder, transporter svårigheter och andra störningar i säljarens verksamhet.
3. Parterna förstår vidare force majeure som den omständigheten att leverantörer som säljaren är beroende av för avtalets genomförande inte fullgör avtalsförpliktelserna gentemot säljaren, om inte säljaren kan klandras för detta.
4. Om en situation som avses ovan inträffar till följd av att säljaren inte kan fullgöra sina skyldigheter gentemot köparen, kommer dessa skyldigheter att upphävas så länge som säljaren inte kan fullgöra sina skyldigheter. Har den situation som avses i föregående mening varat 30 kalenderdagar, har parterna rätt att skriftligen upplösa avtalet helt eller delvis.
5. Om force majeure pågår i mer än tre månader har köparen rätt att upplösa avtalet med omedelbar verkan. Upplösning är endast möjlig genom rekommenderat brev.

Artikel 12 – Överlåtelse av rättigheter
1. Endera partens rättigheter enligt detta avtal får inte överföras utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten. Denna bestämmelse gäller som en klausul med verkan enligt förmögenhetsrätten som avses i § 3:83(2) i den nederländska civillagen.

Artikel 13 – Äganderättsförbehåll och retentionsrätt
1. De varor som finns hos säljaren och levererade varor och delar förblir säljarens egendom tills köparen har betalat det avtalade priset i sin helhet. Fram till dess kan säljaren åberopa sitt äganderättsförbehåll och ta tillbaka varan.
2. Om de överenskomna belopp som ska betalas i förskott inte betalas eller inte betalas i tid, har säljaren rätt att avbryta arbetet tills avtalad del har betalats. I så fall föreligger borgenärsförsummelse. Försenad leverans kan i så fall inte åberopas mot säljaren.
3. Säljaren har inte rätt att pantsätta eller på annat sätt belägga de varor som omfattas av äganderättsförbehåll.
4. Säljaren förbinder sig att försäkra de varor som levererats till köparen under äganderättsförbehåll och att hålla dem försäkrade mot brand, explosion och vattenskador samt mot stöld och att tillhandahålla försäkringen för besiktning på första begäran.
5. Om varor ännu inte har levererats, men avtalad förskottsbetalning eller pris inte har betalats enligt avtalet, har säljaren retentionsrätt. Varan kommer i så fall inte att levereras förrän köparen har betalat fullt ut och i enlighet med avtalet.
6. I händelse av likvidation, insolvens eller betalningsinställelse för köparen förfaller köparens förpliktelser omedelbart till betalning.

Artikel 14 – Ansvar
1. Eventuellt ansvar för skada som härrör från eller har samband med fullgörandet av ett avtal är alltid begränsat till det belopp som i det aktuella fallet utbetalas av den eller de tecknade ansvarsförsäkringarna. Detta belopp höjs med beloppet för självrisk enligt relevant försäkring.
2. Säljarens ansvar för skada till följd av uppsåt eller avsiktlig hänsynslöshet från säljarens eller dennes ledande underordnade sida är inte uteslutet.

Artikel 15 – Skyldighet att klaga
1. Köparen är skyldig att omedelbart anmäla klagomål på utfört arbete till säljaren. Reklamationen innehåller en så detaljerad beskrivning av bristen som möjligt, så att säljaren kan svara adekvat. Kunden ska göra klagomålet känt genom att skicka ett e-postmeddelande till info@techweise.com . Om detta inte leder till en lösning är det möjligt för kunden att anmäla tvisten för medling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kunskapsbas/konsument/tvist.
2. Från och med den 15 februari 2016 är det även möjligt för konsumenter i EU att registrera klagomål via Europeiska kommissionens ODR-plattform. Denna ODR-plattform finns på http://ec.europa.eu/odr. Om ditt klagomål ännu inte behandlas någon annanstans, är du fri att deponera ditt klagomål via Europeiska unionens plattform.
3. Om ett reklamation är välgrundat är säljaren skyldig att reparera varan och eventuellt byta ut den.

Artikel 16 – Garantier
1. Om garantier ingår i avtalet gäller följande. Säljaren garanterar att det sålda föremålet uppfyller avtalet, att det kommer att fungera felfritt och att det är lämpligt för den användning som köparen avser att göra av den. Denna garanti gäller under en period av två kalenderår efter mottagandet av den sålda varan av köparen.
2. Den åsyftade garantin syftar till att åstadkomma en riskfördelning mellan säljaren och köparen på ett sådant sätt att konsekvenserna av ett garantibrott alltid helt tillkommer säljarens räkning och risk och att säljaren aldrig kan påta sig en brott mot en garanti åberopa paragraf 6:75 i den nederländska civillagen. Bestämmelserna i föregående mening gäller även om köparen kände till intrånget eller kunde ha fått kännedom om det genom att göra en utredning.
3. Den angivna garantin gäller inte om felet har uppkommit till följd av orättvis eller felaktig användning eller om – utan tillstånd – köparen eller tredje man har gjort ändringar eller försökt göra ändringar eller har använt den köpta varan för ändamål för vilket det var inte meningen..
4. Om den garanti som tillhandahålls av säljaren avser en vara som producerats av en tredje part, är garantin begränsad till den garanti som tillhandahålls av den tillverkaren.

Artikel 17 – Immateriella rättigheter
1. YINK behåller alla immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätt, patenträtt, varumärkeslagstiftning, ritnings- och modelllagstiftning, etc.) på alla produkter, mönster, ritningar, skrifter, bärare med data eller annan information, citat, bilder, skisser, modeller , skalenliga modeller etc. om inte parterna skriftligen har kommit överens om annat.
2. Kunden får inte kopiera, visa för tredje part och/eller tillgängliggöra eller på annat sätt använda de ovan nämnda immateriella rättigheterna utan föregående skriftligt tillstånd från YINK .

Artikel 18 – Ändring av allmänna villkor
1. YINK har rätt att ändra eller komplettera dessa allmänna villkor.
2. Ändringar av mindre betydelse kan göras när som helst.
3. YINK kommer att diskutera större väsentliga förändringar med kunden i förväg så mycket som möjligt.
4. Konsumenter har rätt att häva avtalet vid en väsentlig ändring av de allmänna villkoren.

Artikel 19 – Tillämplig lag och behörig domstol
1. Nederländsk lag gäller exklusivt för alla avtal mellan parterna.
2. Den nederländska domstolen i distriktet där YINK är etablerat har exklusiv jurisdiktion att ta del av eventuella tvister mellan parterna, om inte lagen föreskriver annat.
3. Tillämpligheten av Wiens köpkonvention är utesluten.
4. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor anses vara oskäligt betungande i rättsliga förfaranden, kommer övriga bestämmelser att förbli i full kraft.

Artikel 20 – Tillskrivning
1. Dessa villkor skapades med Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).