Integritetsdeklaration

Techweise B.V. respekterar integriteten för besökare på webbplatsen, särskilt besökarnas rättigheter med avseende på automatiserad behandling av personuppgifter. För att säkerställa fullständig transparens med våra kunder har vi därför formulerat och implementerat en policy när det gäller dessa behandlingar i sig, deras syfte samt möjligheterna för registrerade att utöva sina rättigheter på bästa sätt.

För all ytterligare information om skydd av personuppgifter, besök den nederländska dataskyddsmyndighetens webbplats: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Tills du accepterar användningen av cookies och andra spårningssystem på webbplatsen kommer vi inte att placera icke-anonymiserade analytiska cookies och/eller spårningscookies på din dator, mobiltelefon eller surfplatta.
Genom att fortsätta att besöka webbplatsen accepterar du följande användarvillkor.

Den aktuella versionen av sekretesspolicyn som finns tillgänglig på webbplatsen är den enda version som gäller så länge du besöker webbplatsen, tills en ny version ersätter den nuvarande versionen.

Artikel 1 – Rättsliga bestämmelser

1. Webbplats (hädanefter även "webbplatsen"): Techweise
2. Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter (Nedan även: ”Administratören”): Techweise B.V. , beläget på Fascinatio Boulevard 522, 2909VA i Capelle aan den IJssel.

Artikel 2 – Tillgång till webbplatsen

Tillgång till webbplatsen och användning är strikt personlig. Du kommer inte att använda denna webbplats eller den information och information som tillhandahålls på den för kommersiella, politiska eller reklamändamål, eller för några kommersiella erbjudanden och i synnerhet inte för oönskade elektroniska erbjudanden.

Artikel 3 – Webbplatsens innehåll

Alla varumärken, bilder, texter, kommentarer, illustrationer, (animations)bilder, videobilder, ljud, samt alla tekniska applikationer som kan användas för att få webbplatsen att fungera och mer generellt alla delar som används på denna webbplats, är skyddade enligt lag på grund av immateriella rättigheter. All reproduktion, upprepning, användning eller modifiering, på något sätt, av hela eller bara en del av den, inklusive de tekniska applikationerna, utan föregående skriftligt tillstånd från den registeransvarige är strängt förbjuden. Om administratören inte omedelbart vidtar åtgärder mot eventuella intrång kan detta inte tolkas som ett tyst samtycke eller ett avstående från rättsliga åtgärder.

Artikel 4 – Hantering av webbplatsen

För korrekt hantering av webbplatsen kan administratören när som helst:
· avbryta, avbryta eller begränsa åtkomsten till hela eller delar av webbplatsen för en viss kategori av besökare
· ta bort all information som kan störa webbplatsens funktion eller som strider mot nationell eller internationell lag eller strider mot internetetiketten
· ha webbplatsen tillfälligt otillgänglig för att kunna genomföra uppdateringar

Artikel 5 – Ansvar

Administratören är under inga omständigheter ansvarig för fel, störningar, svårigheter eller avbrott i webbplatsens funktion, som ett resultat av att webbplatsen eller någon av dess funktioner är otillgängliga. Sättet på vilket du ansluter till webbplatsen är ditt eget ansvar. Du måste vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda din utrustning och dina data mot bland annat virusattacker på Internet. Du är också ansvarig för de webbplatser och data som du konsulterar på internet.

Administratören är inte ansvarig för rättsliga förfaranden mot dig:
· på grund av användningen av webbplatsen eller tjänster som är tillgängliga via internet
· för att ha brutit mot villkoren i denna integritetspolicy
Administratören ansvarar inte för eventuella skador som du, tredje part eller din utrustning åsamkas till följd av din anslutning till eller användning av webbplatsen. Du kommer att avstå från alla åtgärder mot administratören som ett resultat.

Om chefen blir inblandad i en tvist som ett resultat av din användning av denna webbplats, har han rätt att från dig återkräva all skada som han har lidit och kommer att lida till följd av detta.

Artikel 6 – Datainsamling

Dina uppgifter samlas in av Techweise B.V.. Personuppgifter innebär: all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person; en identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetisk, psykologisk, ekonomisk, kulturell eller social identitet.

De personuppgifter som samlas in på webbplatsen används huvudsakligen av administratören för att upprätthålla relationer med dig och, i förekommande fall, för att behandla dina beställningar.

Artikel 7 – Dina rättigheter angående dina uppgifter

Enligt artikel 13.2(b) GDPR har var och en rätt att inspektera och rätta eller radera sina personuppgifter eller begränsa behandlingen som rör honom, samt rätten att invända mot behandlingen och rätten till dataportabilitet. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss på jeroen@techweise.com.

Varje begäran om detta måste åtföljas av en kopia av ett giltigt identitetsbevis som du har skrivit på och ange vilken adress du kan kontaktas på. Du får svar på din förfrågan inom 1 månad efter inlämnad förfrågan. Beroende på förfrågningarnas komplexitet och antalet förfrågningar kan denna period vid behov förlängas med 2 månader.

Artikel 8 – Behandling av personuppgifter

Vid brott mot någon lag eller förordning, som besökaren misstänks för och för vilka myndigheterna kräver personuppgifter som administratören har samlat in, kommer dessa att lämnas till dem efter en uttrycklig och motiverad begäran från dessa myndigheter, varefter dessa personuppgifter kommer inte längre att lagras under skyddet av bestämmelserna i denna integritetspolicy.

Om viss information är nödvändig för att få tillgång till vissa funktioner på webbplatsen, kommer den registeransvarige att ange den obligatoriska karaktären av denna information vid tidpunkten för begäran om uppgifterna.

Artikel 9 – Kommersiella erbjudanden

Du kan få kommersiella erbjudanden från administratören. Om du inte vill ta emot detta (längre), skicka ett e-postmeddelande till följande adress: jeroen@techweise.com.

Om du stöter på personuppgifter när du besöker webbplatsen måste du avstå från att samla in dem eller från annan obehörig användning samt från någon handling som utgör ett intrång i denna persons/personers integritet. Chefen är under inga omständigheter ansvarig i ovanstående situationer.

Artikel 10 – Lagringsperiod för uppgifter

Uppgifterna som samlas in av webbplatsoperatören används och lagras under den period som bestäms av lag.

Artikel 11 – Cookies

1. En cookie är en liten textfil som placeras på din dators hårddisk när du besöker vår webbplats. En cookie innehåller data så att du kan kännas igen som besökare varje gång du besöker vår webbplats. Det är då möjligt att sätta upp vår hemsida specifikt för dig och göra inloggningen enklare.
2. Vi använder följande typer av cookies på vår webbplats:
– Funktionella cookies: som sessions- och inloggningscookies för att hålla reda på sessions- och inloggningsinformation.
– Anonymiserade analytiska cookies: för att få insikt om besök på vår webbplats baserat på information om besöksantal, populära sidor och ämnen. På så sätt kan vi bättre skräddarsy kommunikation och informationsförsörjning efter behoven hos besökarna på vår webbplats. Vi kan inte se vem som besöker våra webbplatser eller från vilken PC besöket sker.
3. Mer specifikt använder vi följande cookies:
– Inga andra kakor
4. När du besöker vår webbplats kan cookies från kontrollanten och/eller tredje part installeras på din utrustning.
5. För mer information om användning, hantering och radering av cookies för varje driftstyp, inbjuder vi dig att konsultera följande länk:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en -post/ cookies#faq

Artikel 12 – Bildmaterial och produkter som erbjuds

Inga rättigheter kan härledas från bilderna associerade med produkterna som erbjuds på webbplatsen.

Artikel 13 – Tillämplig lag

Nederländsk lag gäller för dessa villkor. Domstolen på chefens verksamhetsställe har exklusiv jurisdiktion i alla tvister angående dessa villkor, om inte ett juridiskt undantag gäller.

Artikel 14 – Kontakt

För frågor, produktinformation eller information om själva webbplatsen, vänligen kontakta: jeroen@techweise.com.

Denna integritetspolicy gäller tills vidare.